ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕΠ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

Τίτλος – Έδρα

 

Άρθρο 1

 

Ιδρύεται Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών, σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕΠ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» με έδρα την Πετρούπολη Αττικής.

 

Σκοποί – Στόχοι

 

Άρθρο 2

 

Σκοποί και στόχοι του Συλλόγου είναι :

1. Η πνευματική εξύψωση, η κοινωνική αναγνώριση και η καταξίωση της προσφοράς και του έργου των εκπαιδευτικών που εργάζονται στις υποστηρικτικές δομές του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), όπως τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού και τα Γραφεία ΣΕΠ.

2. Η συνειδητοποίηση - προώθηση και προβολή κάθε ζητήματος που ενδιαφέρει τα στελέχη του ΣΕΠ και γενικά η προάσπιση - διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

3. Η επιμόρφωση των μελών του, με την διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων ως και τη συμμετοχή του Συλλόγου σε προγράμματα ή εκδηλώσεις που αφορούν τα θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής, Πληροφορικής, Επικοινωνιών και νέων Τεχνολογιών και γενικότερα η λειτουργική αναβάθμιση των μελών του.

4. Η βελτίωση της θέσης και των όρων εργασίας των στελεχών ΣΕΠ στη Δ/βάθμια Εκπαίδευση (Δ.Ε.) σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς της Δ.Ε.

5. Η θεσμοθετημένη εκπροσώπηση του Συλλόγου στις διαδικασίες της Εκπαίδευσης, και όπου λαμβάνονται αποφάσεις που σχετίζονται με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Ε.Π.) και τις υποστηρικτικές δομές του.

Τέτοια εκπροσώπηση μπορεί να είναι :

6. Η διασφάλιση της υγιεινής του εργασιακού χώρου, καθώς και η τήρηση των διεθνών κανόνων υγιεινής και ακτινοπροστασίας για τα στελέχη ΣΕΠ που εργάζονται στις υποστηρικτικές δομές του Σ.Ε.Π..

7. Η διασφάλιση της ποιότητας της εφαρμογής του Σ.Ε.Π. στη Δ/βάθμια Εκπαίδευση και του παραγόμενου έργου από τις υποστηρικτικές υπηρεσίες.

8. Η συνεργασία με φορείς και κέντρα μετεκπαίδευσης, συνεχούς επιμόρφωσης και κατάρτισης, για την επιμόρφωση των στελεχών ΣΕΠ και των λοιπών εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στην εφαρμογή του Σ.Ε.Π..

9. Η έκδοση μόνιμης εκπτωτικής κάρτας για την αγορά βιβλίων ή προϊόντων Πληροφορικής, Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού κ.α. για τα μέλη του Συλλόγου.

10. Η δημιουργία και διατήρηση ενότητας και αλληλεγγύης δεσμών φιλίας και στενής συνεργασίας μεταξύ των μελών του Συλλόγου μας αλλά και με τους άλλους συναδέλφους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

11. Η ηθική και υλική συμπαράσταση στα μέλη του όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

12. Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα Εθνικού, Κοινωνικού και Οικονομικού περιεχομένου.

13. Η ανάπτυξη δημιουργικής συνεργασίας με τις τοπικές συνδικαλιστικές οργάνωσης των καθηγητών αλλά και τις αντίστοιχες επιστημονικές οργανώσεις και κοινωνικούς φορείς της χώρας και του εξωτερικού.

 

 

 

 

 

Βασικές αρχές

 

Άρθρο 3

 

1. Η δημοκρατική λειτουργία του Συλλόγου, εξασφαλίζει σε κάθε μέλος του το δικαίωμα, να υποστηρίζει ελεύθερα τις απόψεις του, σε κάθε θέμα που αφορά τη δράση και την εξέλιξη του Συλλόγου και ειδικότερα σε θέματα Σ.Ε.Π. και σχετικών υποστηρικτικών δομών.

2. Ο σύλλογος, διοικείται και αποφασίζει για τη δράση και τις λειτουργίες του με βάση το σύνταγμα, τους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις που αναφέρονται σε θέματα εκπαίδευσης, σε εργασιακά θέματα που αφορούν τα μέλη του και ιδιαίτερα στα θέματα της εκπαίδευσης και της μετεκπαίδευσης στον Σ.Ε.Π. και τις υποστηρικτικές αυτού λειτουργίες.

3. Οι αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να στρέφονται κατά τις λειτουργικής και εργασιακής κατάστασης και των κεκτημένων ομάδας – ειδικότητας που απαρτίζουν αυτόν. Τονίζεται δε ότι, απόφαση κατά παράβαση της τελευταίας διάταξης, θα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

4. Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται συζήτηση ή ψηφοφορία, μπορεί να γίνει και μέσω του διαδικτύου, εφόσον υπάρχει το κατάλληλο λογισμικό, η δυνατότητα να αποκλειστούν τρίτα πρόσωπα και η μοναδικότητα της ψήφου.

Μέσα για την επίτευξη του σκοπού

 

Άρθρο 4

 

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών και στόχων ο Σύλλογος μεταχειρίζεται κάθε νόμιμο μέσο το οποίο κρίνεται κάθε φορά αναγκαίο, όπως:

1. Συνεργάζεται με τα θεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας, τους Δ/ντές σχολείων και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τους Συλλόγους Καθηγητών, τους Συλλόγους και τις Ενώσεις γονέων, τις μαθητικές κοινότητες με τα Γραφεία και τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης, με τους σχολικούς συμβούλους, με τους υπευθύνους όλων των κλάδων, με την ΟΛΜΕ και τις κατά τόπους ΕΛΜΕ, με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις Δημοτικές επιτροπές Παιδείας, με την Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και τις Νομαρχιακές επιτροπές παιδείας, τον ΟΑΕΔ και με τους υπόλοιπους κοινωνικούς φορείς που λειτουργούν στο χώρο της εκπαίδευσης και της έρευνας καθώς και με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ), με τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα, με άλλους Οργανισμούς του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων Υπουργείων, με την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛΕΣΥΠ) και με τοπικές Ενώσεις και Συλλόγους για θέματα που αναφέρονται στον Σ.Ε.Π. και τις δομές του.

Επίσης συνεργάζεται με κάθε Εκπαιδευτικό φορέα Δημόσιο ή ιδιωτικό, καθώς και με εταιρείες παραγωγής εμπορίας ή αντιπροσώπευσης προϊόντων Πληροφορικής, Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού κ.α. προς όφελος των μελών του.

2. Με αντίστοιχες οργανώσεις άλλων χωρών.

3. Ενημερώνει και διαφωτίζει με κάθε πρόσφορο μέσο, όταν κρίνει απαραίτητο, κάθε ενδιαφερόμενο άτομο ή φορέα, καθώς και τους αρμόδιους παράγοντες, για κάθε θέμα που έχει σχέση με την Εκπαίδευση ή με τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

4. Μπορεί να συγκροτεί ομάδες μελετών ή ομάδες εργασίας, για την εκπόνηση μελετών καθώς και για την υλοποίηση έργων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και επιμορφωτικών έργων.

5. Πραγματοποιεί εκδηλώσεις παιδαγωγικού, πολιτιστικού, πνευματικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου, γιορτές, συγκεντρώσεις, παραστάσεις, διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια επιμόρφωσης, περιοδείες, επισκέψεις σε εκθέσεις, εκδρομές κλπ στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

6. Εκδίδει δελτίο ή περιοδικό, έντυπο ή ηλεκτρονικό, για την ενημέρωση των μελών του σε θέματα που αναφέρονται στον Σύλλογο ή σε θέματα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

7. Ο Σύλλογος χρησιμοποιεί όλα τα προβλεπόμενα από τους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις μέσα. Ιδιαιτέρως χρησιμοποιεί την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες για την επικοινωνία μεταξύ των μελών του, για την αποστολή μηνυμάτων, για την συμμετοχή σε συνελεύσεις, συνεδριάσεις του οργάνων, και την συμμετοχή σε ψηφοφορίες (εφόσον εξασφαλίζεται το απόρρητο της ψήφου) και ότι άλλο μπορεί να διεκπεραιωθεί καλύτερα με την χρήση των νέων τεχνολογιών, ιδίως το διαδίκτυο .

8. Δημιουργεί σε λογαριασμούς που διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ή τα προβλεπόμενα από το καταστατικό όργανα, κεφάλαια, που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση έργων που αναφέρονται στην επιμόρφωση, την διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, την μηχανογράφηση υπηρεσιών του Συλλόγου ή άλλα έργα που είναι σύμφωνα με τους καταστατικούς στόχους του Συλλόγου.

9. Δημιουργεί παραρτήματα σε γεωγραφικές περιοχές της χώρας που λειτουργούν αυτόνομα και επιδιώκουν τους καταστατικούς σκοπούς του Συλλόγου. Η λειτουργία των παραρτημάτων καθώς και οι δραστηριότητες των μελών τους, κινούνται στα πλαίσια των καταστατικών σκοπών του Συλλόγου.

Πόροι του Συλλόγου

 

Άρθρο 5

 

1. Οι πόροι του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Τακτικό πόρο αποτελούν οι συνδρομές των μελών του που το ύψος της καθορίζεται από την Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. και καταβάλλεται ανά έτος. Έκτακτο πόρο αποτελεί κάθε έσοδο από έκτακτη εισφορά των μελών, δωρεά, προσφορά ή κληροδότημα καθώς και τα περισσεύματα από εκδηλώσεις ή από ενδεχόμενες επιχορηγήσεις.

2. Κληροδοσίες και δωρεές με όρους, γίνονται δεκτές μετά από απόφαση του Δ.Σ. και εφ’ όσον δεν δεσμεύουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τους καταστατικούς σκοπούς του Συλλόγου.

3. Τα έσοδα τακτικά και έκτακτα διατίθενται :

α) Για λειτουργικά έξοδα του Συλλόγου, ιδίως έξοδα λειτουργίας γραφείων, αγορά και συντήρηση εξοπλισμού, για την εκτύπωση και αποστολή ενημερωτικού ή άλλου υλικού, για μισθούς υπαλληλικού προσωπικού αν απαιτηθεί, για έξοδα κίνησης και παράστασης μελών του Δ.Σ., ή αντιπροσώπων, για την πληρωμή συνδρομών σε έντυπα, καθώς και σε διεθνή ή τοπικά δίκτυα υπολογιστών, ή ετήσιες συνδρομές σε αντίστοιχες διεθνείς επιστημονικές και κλαδικές ενώσεις και ομοσπονδίες.

β) Για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων που αναφέρονται στη διοργάνωση ή συνδιοργάνωση με άλλους φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, σεμιναρίων, συνεδρίων και γενικά έργων επιμόρφωσης και κάθε άλλου έργου που σχεδιάζει και υλοποιεί το Δ.Σ.

γ) Για την αγορά ή ενοικίαση του απαραίτητου υλικού και λογισμικού που κρίνεται από το Δ.Σ. ή τα όργανα του Συλλόγου απαραίτητο, για την επιμόρφωση των μελών του Συλλόγου ή άλλους επιμορφούμενους.

 

Εγγραφή μελών.

 

Άρθρο 6

 

Τα μέλη του συλλόγου μπορεί να είναι τακτικά και επίτιμα.

Τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν :

α) Οι Υπεύθυνοι ΣΕΠ

β) Οι Ειδικοί Πληροφόρησης των Κέντρων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ)

γ) Οι Καθηγητές - Σύμβουλοι των Γραφείων ΣΕΠ

Οι ονομασίες των παραπάνω ιδιοτήτων-ειδικοτήτων είναι ενδεικτικές καθώς είναι οι ισχύουσες κατά την σύνταξη του καταστατικού και ενδέχεται μελλοντικά να αλλάξουν ύστερα από απόφαση του υπουργείου.

Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν :

Όποιοι ενδιαφέρονται για τους σκοπούς του Συλλόγου και δεν μπορούν να είναι τακτικά μέλη.

Βασική προϋπόθεση για τα τακτικά μέλη είναι να είναι διορισμένα σε οργανική θέση ως μόνιμοι ή αναπληρωτές καθηγητές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η εγγραφή γίνεται με απλή αίτηση προς το Δ.Σ. και με την ταυτόχρονη καταβολή της συνδρομής που έχει καθορισθεί από τη Γενική Συνέλευση. Οι αιτήσεις και οι συνδρομές μπορούν να συγκεντρώνονται και από τους τοπικούς αντιπροσώπους ή εξουσιοδοτημένους αντικαταστάτες τους. Οι αιτήσεις και οι συνδρομές διαβιβάζονται στον ταμία του Δ.Σ. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, το Δ.Σ. θεωρήσει ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία δεν είναι αρκετά για να αποφασίσει την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης, τότε η εγγραφή παραμένει σε εκκρεμότητα και το θέμα παραπέμπεται προς συζήτηση στην επόμενη Γ.Σ. η οποία λαμβάνει και την τελική απόφαση.

Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να ορίσει ως προαπαιτούμενο πρόσθετο δικαιολογητικό για την εγγραφή την προσκόμιση αποδεικτικού εγγράφου που να πιστοποιεί την ιδιότητα του υποψηφίου μέλους.

 

Διαγραφή μελών.

 

Άρθρο 7

 

Το Δ.Σ. μπορεί να διαγράψει μέλος όταν:

1. Παραιτηθεί από το ΚΕΣΥΠ ή την αντίστοιχη υπηρεσία όπου εργάζεται.

2. Δηλώσει έγγραφα την παραίτηση του στο Δ.Σ.

3. Ενεργεί αποδεδειγμένα ενάντια στο σκοπό του Συλλόγου, αρνείται να συμμορφωθεί στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. ή με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την πραγμάτωση τους και ειδικότερα προβαίνει σε αυθαίρετες ενέργειες χρησιμοποιώντας το όνομα του Συλλόγου.

4. Όταν συστηματικά παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού.

5. Όταν έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση των πολιτικών του δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων διαχείρισης των περιουσιακών του στοιχείων.

Μέλος που διαγράφεται για οποιοδήποτε λόγο με απόφαση του Δ.Σ., μπορεί να προσφύγει στην πρώτη μετά την διαγραφή του Γ.Σ. και να ζητήσει την ακύρωση της.

Διαγραφή μέλους μπορεί να γίνει και από την Γ.Σ., έχοντας την προβλεπόμενη απαρτία και με τους ψήφους των 3/4 των παρόντων μελών, μετά από σχετική πρόταση του Δ.Σ ή του 1/4 των μελών προς τη Γ.Σ. Η απόφαση για τη διαγραφή μέλους, δεν μπορεί να ληφθεί από τη Γ.Σ., αν δεν δοθεί πριν η ευκαιρία στο υπόλογο μέλος να απολογηθεί και να αντικρούσει τις κατηγορίες. Αν το υπόλογο μέλος κληθεί και δεν προσέλθει για απολογία, τότε η Γ.Σ. μπορεί να πάρει απόφαση.

Εάν στην απόφαση διαγραφής ορίζεται συγκεκριμένο διάστημα ισχύος αυτής, τότε το μέλος που διαγράφεται μπορεί να επανεγγραφεί με τις διαδικασίες του άρθρου 6 μετά την πάροδο του χρόνου διαγραφής

 

 

 

Αποχώρηση μελών.

 

Άρθρο 8

 

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σύλλογο μετά από δήλωση του στο Δ.Σ. η οποία πρέπει να συνοδεύεται και από την καταβολή των μέχρι την ημέρα εκείνη συνδρομών.

Τα μέλη και μετά την αποχώρηση τους ευθύνονται για υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της δήλωσης αποχώρησης τους.

 

Υποχρεώσεις μελών.

 

Άρθρο 9

 

Τα μέλη του Συλλόγου είναι υποχρεωμένα:

1. Να καταβάλλουν ανελλιπώς τη συνδρομή τους, τακτική ή έκτακτη όπως αυτή καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. για κάθε χρονιά που αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου.

2. Να παίρνουν μέρος στις Γ.Σ. του Συλλόγου τακτικές ή έκτακτες, να προσέρχονται πρόθυμα στις προσκλήσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ., να συμμετέχουν χωρίς προσκόμματα σε τυχόν ομάδες εργασίας που καταρτίζουν τα όργανα του Συλλόγου.

3. Να παρακολουθούν από κοντά όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου και να συμμετέχουν ενεργά και πρόθυμα σε όλες τις προσπάθειες για την υλοποίηση των σκοπών του.

 

Δικαιώματα μελών.

 

Άρθρο 10

 

Τα μέλη έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:

1. Να συμμετέχουν στις Γ.Σ. του Συλλόγου με δικαίωμα λόγου και ελέγχου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ψήφου σε αποφάσεις που απαιτούν ψηφοφορία.

2. Να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου, εφ΄ όσον είναι τακτοποιημένα οικονομικά με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για τις θέσεις του Δ.Σ. και της Ε.Ε. έχει το κάθε τακτικό μέλος, εφόσον η ειδικότητά του (δηλ. Υπεύθυνοι ΣΕΠ ή Ειδικοί Πληροφόρησης ή Καθηγητές – Σύμβουλοι Γραφείων ΣΕΠ) αριθμεί τουλάχιστον 20 εγγεγραμμένα και οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη.

3. Να ζητούν την σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ. κατά τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού.

4. Να υποβάλουν προβλήματα - αιτήματα - προτάσεις προς το Δ.Σ. για λύση ή ικανοποίηση αυτών, να αξιώνουν και να συμβάλλουν στην εφαρμογή των σκοπών του Συλλόγου, να ενημερώνονται από το Δ.Σ. για το σχεδιασμό και τη δράση του, να ελέγχουν τις πράξεις και ενδεχόμενες παραλήψεις του Δ.Σ

5. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον τα τακτικά μέλη του Συλλόγου.

 

Ορισμός αντιπροσώπων.

 

Άρθρο 11

 

1. Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται μετά από σχετική πρόσκληση προς τα μέλη του Συλλόγου, ένας αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του (εφ΄ όσον είναι εφικτό), σε κάθε Δ/νση Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Οι αντιπρόσωποι του Συλλόγου σε κάθε Δ/νση Δ.Ε. εκπροσωπούν τον Σύλλογο και υποβοηθούν τις λειτουργίες του, για την πραγμάτωση των καταστατικών σκοπών και στόχων του Συλλόγου. Αναπτύσσουν ιδιαίτερη δραστηριότητα στην περιοχή ευθύνης τους και φροντίζουν για την ενημέρωση των μελών του Συλλόγου τηρώντας σχετικό αρχείο με τα στοιχεία των μελών.

3. Το Δ.Σ. με απόφασή του μπορεί να καλύπτει λειτουργικά έξοδα των αντιπροσώπων του Συλλόγου.

 

Όργανα του Συλλόγου.

 

Άρθρο 12

 

Όργανα του Συλλόγου είναι:

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο

3. Η Ελεγκτική Επιτροπή

 

 

 

Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 13

 

Η Γ.Σ. είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου και έχει την τελική απόφαση για κάθε ζήτημα.

Ενδεικτικά:

1. Εγκρίνει ή καταψηφίζει τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και την έκθεση πεπραγμένων της Ελεγκτικής Επιτροπής.

2. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του Συλλόγου

3. Αποφασίζει για την εγγραφή, διαγραφή και επανεγγραφή μελών όπου απαιτείται απόφαση της, συμφωνά με τους όρους του παρόντος καταστατικού.

4. Τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου.

5. Αποφασίζει για την έγκριση και κυκλοφορία τυχόν δημοσιογραφικού οργάνου του Συλλόγου.

 

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης.

 

Άρθρο 14

 

Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. τακτικά μεν μια φορά τον χρόνο κατά το μήνα Μάιο, έκτακτα όταν κρίνει το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει το 1/4 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Στην τελευταία περίπτωση η άρνηση ή η ολιγωρία του πάνω από δεκαπέντε ημέρες, αποτελεί λόγο έκπτωσης του.

Η πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον δέκα ( 10 ) ημέρες πριν την καθορισμένη ημέρα πραγματοποίησης της Γ.Σ. και να αναγράφει οπωσδήποτε τα προς συζήτηση θέματα της και τον τόπο και χρόνο πραγματοποίησης της.

Στις Γ.Σ. εκλέγεται τριμελές Προεδρείο (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας), το οποίο διευθύνει τις εργασίες της.

 

Απαρτία.

 

Άρθρο 15

 

Η Γ.Σ. αποφασίζει ευρισκόμενη σε απαρτία. Η διαπίστωση της απαρτίας γίνεται με ευθύνη των μελών του Δ.Σ.

Η Γ.Σ. τακτική και έκτακτη βρίσκεται σε απαρτία εάν παρευρίσκονται σε αυτή το 1 / 2 συν 1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Εάν δεν υπάρχει απαρτία επαναλαμβάνεται μετά από οκτώ (8) ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία εάν παρευρίσκεται το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Εάν και τότε δεν υπάρχει απαρτία επαναλαμβάνεται μετά από οκτώ (8) ημέρες χωρίς πρόσκληση, την ίδια ώρα στο ίδιο μέρος, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία αν υπάρχουν τουλάχιστον εννέα μέλη.

 

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 16

 

Στη Γ.Σ. δικαίωμα λόγου και ψήφου έχουν τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου και μόνο. Με απόφαση της Γ.Σ.. μπορεί να δοθεί λόγος σε πρόσωπα μη μέλη αλλά ειδικής κατάρτισης εάν κριθεί αναγκαίο για ενημέρωση της Γ.Σ. σε συγκεκριμένο θέμα. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να εκφράσουν άποψη επί των θεμάτων, όχι όμως να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία.

 

Διαδικασία στη Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 17

 

Μετά τη συγκέντρωση των μελών στο χώρο της τακτικής Γ.Σ. και τη διαπίστωση της απαρτίας, εκλέγεται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας αυτής.

Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει τη διεύθυνση των εργασιών της Γ.Σ., δίνει και αφαιρεί το λόγο στους ομιλητές και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία . Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. τα οποία συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο.

Στις Γ.Σ σε κανένα μέλος δεν δίνεται ο λόγος, αν δεν γραφεί πρώτα στον κατάλογο ομιλητών.

Αν ο κατάλογος των ομιλητών είναι μεγάλος η Γ.Σ. μπορεί να ορίσει χρονικό όριο για όλους τους ομιλητές.

Κάθε θέμα υποβάλλεται σε ψηφοφορία αφού εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών. Οι προτάσεις για συζήτηση και ψηφοφορία υποβάλλονται στο προεδρείο γραπτές.

Μέλη που δεν τηρούν τη διαδικασία συζήτησης, την παρακωλύουν και γενικά παρεκτρέπονται, ανακαλούνται στην τάξη από το Προεδρείο και αν εξακολουθήσουν, τους αφαιρείται ο λόγος.

 

 

 

 

Εκλογές.

 

Άρθρο 18

 

Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή εκλεγόμενη από τη Γ.Σ., που αφορά τον έλεγχο των πεπραγμένων των απερχομένων οργάνων.

Η εκλογή της εφορευτικής επιτροπής γίνεται με την ευθύνη του Γραμματέα και του ταμία του Δ.Σ.

Η Εφορευτική Επιτροπή ορίζει την ημέρα και τον τόπο διεξαγωγής των εκλογών, ενώ οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στον Πρόεδρο της. Τα μέλη της Ε.Ε. δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. Σημειώνεται ότι η ημέρα και ο τόπος των αρχαιρεσιών, μπορούν να συμπίπτουν με αυτή της Γ.Σ.

Ο Γραμματέας και ο ταμίας δίδουν στην εφορευτική επιτροπή, τις καταστάσεις των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, τα οποία προσερχόμενα ψηφίζουν για την εκλογή νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. καθώς και για την έγκριση των πεπραγμένων με μυστική ψηφοφορία. Οι ψηφοφόροι έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο, το οποίο επιδεικνύουν στην εφορευτική επιτροπή.

Με απόφαση του ΔΣ, μπορεί να οριστεί διαδικασία για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος μέσω επιστολικής ψήφου, για σύνολο ή μέρος των μελών.

Μετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων, ο Γραμματέας της Ε.Ε. καταχωρεί στα πρακτικά της Γ.Σ. τα αποτελέσματα των εκλογών, κλείνει τα πρακτικά και αφού υπογραφούν από τον Πρόεδρο και τον ίδιο, τα παραδίδει στον πρώτο πλειοψηφίσαντα σύμβουλο για να τα παραδώσει με τη σειρά του στο νέο Δ.Σ. όταν έλθει η ώρα της παράδοσης.

 

Εκλογικό Σύστημα.

 

Άρθρο 19

 

Η εκλογή των οργάνων του Συλλόγου γίνεται με χρήση τριών ψηφοδελτίων, ένα για κάθε ειδικότητα. Για το μεν διοικητικό συμβούλιο τα ψηφοδέλτια θα αναγράφουν στο πάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών με αλφαβητική σειρά, χωρισμένα σε ομάδες ανάλογα με την ιδιότητα των υποψηφίων (Υπεύθυνοι ΣΕΠ, Ειδικοί Πληροφόρησης και Καθηγητές-Σύμβουλοι Γραφείων ΣΕΠ). Στη συνέχεια θα γράφεται η φράση ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και θα ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών, πάλι σε ομάδες.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής τήρηση των παραπάνω, η ψηφοφορία θα γίνεται με χρήση τριών καλπών, μία για κάθε ειδικότητα.

Οι ψηφοφόροι θα σημειώνουν με μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας δίπλα από το όνομα των υποψηφίων από 1 έως 3 σταυρούς προτίμησης για τους υποψήφιους του Δ.Σ. και 1 σταυρό προτίμησης για τους υποψήφιους της Ελεγκτικής Επιτροπής. Κάθε άλλο σημείο πάνω στο ψηφοδέλτιο θα αποτελεί λόγο ακυρότητάς του.

Μετά την διαλογή και την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, οι εκλεγέντες επιλέγονται κατά σειρά σταυρών οι 3 πρώτοι υποψήφιοι από κάθε ομάδα για το Δ.Σ. και ο πρώτος, επίσης κατά σειρά σταυρών, υποψήφιος της κάθε ομάδας για την Ε.Ε. Τα ονόματα των εκλεγέντων και τα αναλυτικά αποτελέσματα των εκλογών αναγράφονται στο οικείο πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι πέραν των εκλεγέντων θεωρούνται αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση παραίτησης εκλεγέντος υποψηφίου, ειδοποιείται από τον υποψήφιο που έλαβε τους περισσοτέρους σταυρούς ή τον Πρόεδρο, ο επόμενος αναπληρωματικός της αντίστοιχης ομάδος. Η παραίτηση πρέπει να υποβληθεί γραπτώς.

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των επιτυχόντων μελών για το Δ.Σ. και μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου.

 

Διοικητικό Συμβούλιο

 

Άρθρο 20

 

Το Σύλλογο διοικεί εννεαμελές (9) Δ.Σ. που εκλέγεται από τη Γ.Σ. με θητεία για δύο (2) χρόνια, η οποία αρχίζει από την εκλογή του και λήγει με την εκλογή του νέου Δ.Σ.

Ρητώς ορίζεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. είναι ισότιμα. Ως εκ τούτου, η ψήφος του Προέδρου δεν μπορεί να θεωρηθεί σε περίπτωση ισοψηφίας ότι μπορεί να μετρηθεί ως διπλή. Για να ληφθεί η οποιαδήποτε απόφαση απαιτείται πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν λαμβάνεται απόφαση. Τις θέσεις του Δ.Σ. καταλαμβάνουν τρεις (3) Υπεύθυνοι ΣΕΠ, τρεις (3) Ειδικοί Πληροφόρησης και τρεις (3) Καθηγητές- Συμβουλοι Γραφείων ΣΕΠ, βάσει των αποτελεσμάτων της σχετικής ψηφοφορίας. Μόνη εξαίρεση είναι η περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει αντίστοιχος αριθμός υποψηφίων από κάποια ειδικότητα ή η ειδικότητα δεν εκπροσωπείται στο Δ.Σ. κατά τους ορισμούς του α. 10 (δηλ. η ειδικότητα δεν αριθμεί 20 μέλη στο σωματείο). Σε αυτή την περίπτωση οι κενές θέσεις δεν καλύπτονται από υποψηφίους άλλης ιδιότητας-ειδικότητας, αλλά θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία στο Δ.Σ. όταν συμμετέχουν τα εναπομείναντα μέλη, δηλαδή έξι ή τρία.

 

Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. και Ε.Ε. - Ανασύνθεση οργάνων

 

Άρθρο 21

 

Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. ή της Ε.Ε., παραιτηθεί, αδυνατεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις ή διαγραφεί, αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του αντίστοιχου ψηφοδελτίου των τελευταίων εκλογών.

Μετά από κάθε αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. μπορεί να γίνει μερική ή ολική ανασύνθεση της Δ.Σ. ή της Ε.Ε. σύμφωνα με την απόφαση του αντίστοιχου οργάνου.

Κάθε παραίτηση μέλους του Δ.Σ ή της Ε.Ε από το αξίωμα ή τη θέση στο αντίστοιχο όργανο, γίνεται εγγράφως. Η αναπλήρωση πρέπει να γίνει μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, από τον κατάλογο των αναπληρωματικών κατά τις τελευταίες εκλογές.

Σε περίπτωση που παραιτούνται ή εκπίπτουν περισσότερα από δύο (2) μέλη του Δ.Σ. ή δύο (2) (ή περισσότερα) μέλη της Ε.Ε. και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά, ή αρνούνται να συμμετέχουν στην αναπλήρωση, συγκαλείται από τα απομείναντα μέλη έκτακτη Γ.Σ και προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων.

 

Καταγγελίες κατά μελών Δ.Σ. - Ε.Ε.

 

Άρθρο 22

 

Τα μέλη του Δ.Σ και της Ε.Ε. είναι υποχρεωμένα :

1. Να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού και να υπηρετούν τους σκοπούς του Συλλόγου.

2. Να υλοποιούν τις αποφάσεις των οργάνων, έστω και αν μειοψήφησαν σε αυτές.

3. Αν υπάρξει έγγραφη, επώνυμη καταγγελία από μέλος του Συλλόγου, εναντίον μέλους του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. για σοβαρές πράξεις ή παραλείψεις που βλάπτουν την εικόνα του Συλλόγου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κοινοποιεί την καταγγελία στα μέλη του Δ.Σ και συγκαλεί το Δ.Σ μέσα σε πέντε (5) ημέρες για την εξέταση της υπόθεσης, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το θέμα της καταγγελίας. Το υπό κατηγορία μέλος καλείται εγγράφως να απαντήσει με γραπτό υπόμνημα, στις κατηγορίες.

4. Αν από την εξέταση της κατά τα ανωτέρω καταγγελίας, διαπιστωθεί το βάσιμο των καταγγελλομένων, το Δ.Σ. συντάσσει σχετικό πρακτικό με θεμελιωμένη την κατηγορία, η έγκριση του οποίου γίνεται και κατά πλειοψηφία (χωρίς την ψήφο του υπόλογου μέλους) και περιέχει πρόταση ποινής. Οι ποινές που μπορούν να επιβληθούν είναι : Έγγραφη επίπληξη, προσωρινή διαγραφή από μέλος του οργάνου για δύο (2) έως έξη (6) μήνες ή οριστική διαγραφή από μέλος του Συλλόγου για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ.

5. Σε περίπτωση που η καταγγελία είναι οικονομικού περιεχομένου, διαβιβάζεται στον Πρόεδρο της Ε.Ε. η οποία εκδικάζει την υπόθεση και συντάσσει σχετικό πρακτικό με θεμελιωμένη την κατηγορία και την πρόταση ποινής όπως στην παραπάνω (4) παράγραφο.

 

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 23

 

• Το Δ.Σ. του Συλλόγου απαρτίζεται από:

1. Πρόεδρο

2. Αντιπρόεδρο

3. Γραμματέα

4. Ταμία

5. Μέλος

6. Μέλος

7. Μέλος

8. Μέλος

9. Μέλος

 

Παράδοση της Διοίκησης - Συνεδριάσεις Δ.Σ.

 

Άρθρο 24

 

Το Δ.Σ. που εκλέγεται συνέρχεται σε συνεδρίαση, στην οποία προεδρεύει ο σύμβουλος που πλειοψήφησε στις εκλογές, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή του. Με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα και ακολούθως συγκροτείται σε σώμα.

Η εκλογή για τις θέσεις στο Δ.Σ. απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία. Αν οι δύο πρώτες ψηφοφορίες αποβούν άκαρπες, τότε από την τρίτη ψηφοφορία γίνεται αποδεκτός για την αντίστοιχη θέση αυτός ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τη σχετική πλειοψηφία. Η συγκρότηση δεν μπορεί να αναβληθεί για επόμενη συνεδρίαση.

Σε περίπτωση ισοψηφίας εκλέγεται για την αντίστοιχη θέση ο υποψήφιος που έχει τους περισσοτέρους σταυρούς προτίμησης ή το ψηφοδέλτιό του έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους ψήφους στις εκλογές. Εάν και εδώ υπάρχει ισοψηφία γίνεται κλήρωση.

Μετά τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. γίνεται παράδοση της διοίκησης από το παλιό Δ.Σ. και υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο για την παράδοση του Ταμείου και του Υλικού του Συλλόγου.

Μέχρι την ημέρα αυτή καθήκοντα ασκεί το απερχόμενο Δ.Σ. παρακολουθώντας τις τρέχουσες υποχρεώσεις του Συλλόγου.

Το μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις, ή πέντε (5) συνολικά, χάνει το αξίωμα του και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή ζητηθεί με έγγραφο από δύο τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα αν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά από τα εκλεγμένα μέλη.

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ είναι ανοικτές. Οι αντιπρόσωποι και τα απλά μέλη του Συλλόγου μπορούν να πάρουν το λόγο εφ’ όσον το ζητήσουν.

 

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 25

 

1. Προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση των αποφάσεων των Γ.Σ. και των καταστατικών σκοπών του Συλλόγου.

2. Συγκροτεί επιτροπές από μέλη του Συλλόγου για τη μελέτη και προώθηση διαφόρων θεμάτων σχετικών με τους σκοπούς του συλλόγου.

Ειδικότερα και ενδεικτικά, συγκροτεί επιτροπές μελετών, ανάληψης έργων, αναλυτικών προγραμμάτων, συγγραφής βιβλίων, εκπαιδευτικών θεμάτων, εφαρμογής ΣΕΠ και σχετικών προγραμμάτων, προδιαγραφών εξοπλισμού, υλικού και λογισμικού των σχετικών υπηρεσιών και κάθε είδους επιτροπές στις οποίες μετέχουν μέλη του Συλλόγου ή και μέλη άλλων συνεργαζομένων φορέων στις οποίες μετέχει, όπου είναι δυνατόν, ένα τουλάχιστον μέλος του Δ.Σ.

Οι προτάσεις των επιτροπών για να πραγματοποιηθούν πρέπει να έχουν την έγκριση του Δ.Σ.

3. Παρακολουθεί όλα τα θέματα που αναφέρονται στον ΣΕΠ και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στα μέλη του.

4. Ορίζει αντιπροσώπους του Συλλόγου σε κάθε Δ/νση Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης, καταγράφει την περιοχή ευθύνης καθενός, καθώς και τα μέλη του Συλλόγου κάθε περιοχής. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει με σχετική απόφασή του την εκπροσώπηση του συλλόγου για συγκεκριμένα θέματα που προκύπτουν εκτάκτως σε μέλη του Συλλόγου ανεξαρτήτως του αν αυτά είναι ή όχι οι τακτικοί αντιπρόσωποι για την συγκεκριμένη περιοχή.

5. Προβαίνει στις αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία του συλλόγου.

6. Συγκαλεί τα μελή του σε τακτικές ή έκτακτες Γ.Σ.

7. Εγγράφει ή διαγράφει μέλη, πάντοτε μέσα στα καταστατικά πλαίσια.

8. Φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη των συνδρομών.

9. Απευθύνει προσκλήσεις σε άλλους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού και συνεργάζεται με αυτούς, για την πραγματοποίηση έργων και εκδηλώσεων, που προάγουν τους καταστατικούς σκοπούς του Συλλόγου.

10. Συντάσσει και υποβάλλει στη απολογιστική Γ.Σ. έγγραφη έκθεση πεπραγμένων την οποία κοινοποιεί σε όλα τα μέλη του Συλλόγου. Επίσης συντάσσει και υποβάλλει τον οικονομικό απολογισμό της διετούς θητείας του και προϋπολογισμό για την επόμενη διετία, οι εκθέσεις των οποίων κοινοποιούνται επίσης σε όλα τα μέλη του Συλλόγου.

11. Πραγματοποιεί περιοδείες και επισκέψεις διοργανώνοντας συσκέψεις, ημερίδες συνέδρια και συναντήσεις με τα μέλη του, στις οποίες συζητούνται και παρουσιάζονται θέματα που προάγουν τους στόχους του Συλλόγου.

12. Προετοιμάζει και πραγματοποιεί επιστημονικά συνέδρια, στα οποία παρουσιάζονται θέματα ΣΕΠ που σχετίζονται με την Εκπαίδευση, θέματα που αναφέρονται στα αναλυτικά προγράμματα και στην εφαρμογή του ΣΕΠ και των σχετικών προγραμμάτων και κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στις σύγχρονες ανάγκες και προοπτικές του ΣΕΠ και των υποστηρικτικών του υπηρεσιών. Ο τόπος, ο χρόνος, η διάρκεια, οι εισηγητές και τα θέματα των συνεδρίων, καθώς και οι χορηγοί ή συνδιοργανωτές, επιλέγονται με ευθύνη του Δ.Σ. Στα συνέδρια, εκτός από τα μέλη του Συλλόγου, καλούνται εκπαιδευτικοί που έχουν άμεση σχέση με τον Σ.Ε.Π. όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης, καθώς και εκπρόσωποι φορέων ή οργανισμών του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα.

14. Διοργανώνει κατά τη διάρκεια της θητείας του περιφερειακές συνδιασκέψεις, σεμινάρια, ενημερωτικές συγκεντρώσεις και ημερίδες με αντικείμενο θέματα ΣΕΠ και υποστηρικτικών υπηρεσιών που αναφέρονται στην Εκπαίδευση ή άλλα επαγγελματικά θέματα.

 

 

 

Αρμοδιότητες Προέδρου.

 

Άρθρο 26

 

1. Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου είναι ισότιμα. Ο Πρόεδρος πρώτος ανάμεσα σε ίσους, είναι μαζί με τον Γραμματέα το κύριο εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του Δ.Σ.

2. Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., φροντίζει για την υλοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις σχέσεις του με τρίτους (Υπουργεία, Οργανισμούς, Υπηρεσίες Δημόσιες, Νομαρχιακές, Δημοτικές, Ιδιωτικές και κάθε άλλο φορέα).

3. Συνυπογράφει με το Γραμματέα όλα τα έγγραφα και εντάλματα πληρωμών του Συλλόγου.

4. Συγκαλεί το Δ.Σ σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις και διευθύνει τις συζητήσεις

 

Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου.

 

Άρθρο 27

 

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, σε όλες του τις αρμοδιότητες.

 

Αρμοδιότητες Γραμματέα.

 

Άρθρο 28

 

Ο Γραμματέας συνεκπροσωπεί τον Σύλλογο με τον Πρόεδρο.

Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και εντάλματα πληρωμής, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των εκτάκτων Γ.Σ. και τηρεί το βιβλίο μητρώου των μελών του Συλλόγου.

Είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των σχέσεων και επαφών του Συλλόγου με άλλους φορείς και τους εκπροσώπους των.

Προγραμματίζει ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και οργανώνει τις εκδηλώσεις του Συλλόγου (Ενημερωτικές συγκεντρώσεις, συνεδριάσεις, διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, συνεντεύξεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κλπ).

Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, συντονίζει τις οργανωτικές επαφές με τους αντιπροσώπους του Συλλόγου και με άλλους φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.

Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση την διετή έκθεση πεπραγμένων και την παρουσιάζει στη Γ.Σ.

Σε περίπτωση απουσίας ή άλλου εμποδίου τον αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

 

Αρμοδιότητες Ταμία.

 

Άρθρο 29

 

Έχει την εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη των οικονομικών του Συλλόγου:

Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα οικονομικής διαχείρισης.

Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις τις συνδρομές των μελών του Συλλόγου και κάθε άλλο έκτακτο ποσό, αναγράφοντας σε σχετικό βιβλίο εσόδων - εξόδων τα αντίστοιχα ποσά.

Εξοφλεί κάθε έξοδο, προβλεπόμενο από τον προϋπολογισμό ή έκτακτο, φυλάσσοντας σε ειδικό φάκελο το σχετικό παραστατικό (τιμολόγιο, απόδειξη, δελτίο παροχής υπηρεσιών, απόδειξη δαπάνης κλπ) και καταχωρεί στο σχετικό βιβλίο τα αντίστοιχα ποσά.

Τηρεί τα απαραίτητα διαχειριστικά βιβλία του Συλλόγου, καθώς και το αρχείο των μελών ενημερωμένο με τα ταμειακά εντάξει μέλη. Είναι υπεύθυνος για την κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου .

Διαχειρίζεται τους λογαριασμούς και τις καταθέσεις σε τράπεζες του Συλλόγου, ενημερώνοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. για το ύψος τους, όταν του ζητηθεί.

Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. και στη συνέχεια στη Γ.Σ. τον προϋπολογισμό και τον οικονομικό απολογισμό της θητείας του.

Την λογιστική διαχείριση, μπορεί ο ταμίας να την κάνει με τη βοήθεια υπολογιστή μέσω κατάλληλων προγραμμάτων, παράλληλα με τα διαχειριστικά βιβλία.

Καταθέτει τα έσοδα σε κοινό λογαριασμό με τον Πρόεδρο. Για τις τρέχουσες δαπάνες μπορεί να διαχειρίζεται ποσό που δεν υπερβαίνει τα 1.000 €.

Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του, το Δ.Σ. εκλέγει προσωρινό αντικαταστάτη, στον οποίο, αν κριθεί σκόπιμο, παραδίδει τα βιβλία.

Καθήκοντα Ταμεία δεν μπορούν να εκτελούν ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας.

 

Ελεγκτική Επιτροπή.

 

Άρθρο 30

 

Η Ε.Ε. αποτελείται από τρία (3) μέλη, τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα (1) μέλος, εκλέγεται όπως ακριβώς και το Δ.Σ., και για την ίδια με αυτό θητεία, έχει ως έργο τον έλεγχο των πράξεων, της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. και είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει στην τακτική Γ.Σ. λεπτομερή έκθεση των οικονομικών δεδομένων της διοίκησης του Συλλόγου.

Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) μπορεί να είναι όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου, εφ’ όσον είναι τακτοποιημένα οικονομικά.

Τα μέλη της Ε.Ε. προέρχονται ένα από κάθε ιδιότητα-ειδικότητα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της σχετικής ψηφοφορίας. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος από κάποια ιδιότητα-ειδικότητα την θέση καταλαμβάνει ο επόμενος υποψήφιος με τους περισσότερους σταυρούς ανεξαρτήτως ιδιότητας-ειδικότητας.

 

Βιβλία του Συλλόγου.

 

Άρθρο 31

 

Ο Σύλλογος τηρεί βιβλία:

1 Μητρώου μελών

2. Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

3. Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

4. Εισπράξεων και Πληρωμών

5. Ενταλμάτων Πληρωμών και Αποδείξεων Εισπράξεων

6. Κάθε άλλο βιβλίο που επιβάλλεται από το νόμο. Λόγω της φύσεως του Συλλόγου όσα βιβλία επιτρέπεται από τον νόμο μπορεί να τηρούνται μηχανογραφικά ή και σε ηλεκτρονική μορφή.

 

 

 

Εναλλακτικοί Τρόποι Συμμετοχής στα Όργανα και τις Εκλογικές Διαδικασίες του Συλλόγου.

 

Άρθρο 32

 

Η συμμετοχή στη Γ.Σ. καθώς και σε Δ.Σ. και Ε.Ε. δεν προϋποθέτει την φυσική παρουσία των μελών εφ' όσον αυτά μπορούν να συμμετέχουν με την χρήση νέων τεχνολογιών. Λόγω της φύσεως του συλλόγου είναι δυνατή η σύγκληση Γ.Σ. και η διεξαγωγή οποιασδήποτε ψηφοφορίας και εκλογικής διαδικασίας με την χρήση νέων τεχνολογιών, υπό τους όρους να εξασφαλίζεται η πιστοποίηση της ταυτότητας των συμμετεχόντων, να διασφαλίζεται η μη συμμετοχή τρίτων σε περίπτωση ψηφοφορίας και το απόρρητο της ψήφου των μελών, όπου αυτό απαιτείται (ενδεικτικά αναφέρονται οι εκλογές ΔΣ και ΕΕ).

Σε περίπτωση αξιοποίησης νέων τεχνολογιών για την διεξαγωγή Γ.Σ., συνεδριάσεων του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. ή εκλογικών διαδικασιών, εφόσον είναι εφικτό και θεωρείται χρήσιμο μπορούν οι διαδικασίες να διαρκούν περισσότερο της μιας ημέρας αλλά σε καμία περίπτωση η διάρκειά τους δεν μπορεί να υπερβαίνει την μια εβδομάδα και κατ΄ εξαίρεση τις 2 εβδομάδες προκειμένου για γενική συνέλευση, πάντα με υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των 3/4 των μελών του Δ.Σ. ή σχετική απόφαση προηγούμενης Γ.Σ.

 

 

 

Τροποποίηση του Καταστατικού.

 

Άρθρο 33

 

Το καταστατικό του Συλλόγου μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της Γ.Σ. που βρίσκεται σε απαρτία για το σκοπό αυτό αν παρευρίσκονται σε αυτή τα 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

 

 

 

Διάλυση του Συλλόγου.

 

Άρθρο 34

 

Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται μόνο από τη Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και η οποία βρίσκεται σε απαρτία εάν παρευρίσκονται σε αυτή τα 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. Η ίδια Γ.Σ. αποφασίζει και για την τύχη της περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου. Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικής απόφασης τα περιουσιακά στοιχεία παραχωρούνται στο Υπουργείο Παιδείας.

 

 

 

Η Σφραγίδα του Συλλόγου.

 

Άρθρο 35

 

Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή και έχει περιφερειακά με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ - ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕΠ Δ.Ε.» και μέσα το σκίτσο τεσσάρων (4) πουλιών που πετούν.

 

Άρθρο 36

 

Ότι δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων περί σωματείων.

 

Άρθρο 37

 

1. Το καταστατικό αυτό αρχίζει να ισχύει από την ημέρα που θα εγκριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο και θα εγγραφεί στο ειδικό βιβλίο.

2. Όλες οι διατάξεις των άρθρων του καταστατικού αυτού εγκρίθηκαν στην ιδρυτική Γ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2002 από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου που υπογράφουν.

3. Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που θα οριστεί από το αρμόδιο Δικαστήριο, υποχρεούται να συγκαλέσει Γ.Σ. και να προκηρύξει εκλογές μέσα σε τρεις μήνες από την έγκριση του καταστατικού.

 

 

Πετρούπολη, 20/11/2002

 

ΤΑ ΜΕΛΗ