Έγγραφα που σχετίζονται με το θέμα της επιλογής προσωπικού:

Αρχείο εξερχομένων του Συλλόγου:          Φάκελος "Εξερχόμενα" στο forumΣυνοπτική ενημέρωση για τα ΚΕΣΥΠ και τα ΓΡΑΣΕΠ:


Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός ορίζεται στο άρθρο 10 του Ν. 2525/97 ως εξής:

Ο Σχολικός επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.) στοχεύει στην παροχή βοήθειας προς τους μαθητές κατά τα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους, ώστε να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις τους, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να διεκδικήσουν τη συμμέτοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Οι κυρίαρχες έννοιες είναι: αυτογνωσία, ανακάλυψη δεξιοτήτων και κλίσεων, λήψη απόφασης, ικανότητα αυτοπληροφόρησης. Με λίγα λόγια, ο στόχος είναι: ένας πολίτης που θα είναι αυτάρκης, θα ξέρει τι θέλει, θα είναι σε θέση να κάνει τις καλύτερες δυνατές επαγγελματικές και προσωπικές επιλογές.

Με τον Νόμο 2525/97 αποφασίσθηκε και η ίδρυση των ΚΕΣΥΠ και των Γραφείων ΣΕΠ.

ΚΕ.ΣΥ.Π. :   Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού
ΓΡΑ.ΣΕΠ :   Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Τα ΚΕΣΥΠ και τα ΓΡΑΣΕΠ όλης της χώρας συνδέονται μεταξύ τους με ηλεκτρονικό δίκτυο.
Προσφέρουν συμβουλευτική στήριξη και συνδράμουν στην πληροφόρηση και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων αυτοπληροφόρησης κάθε ενδιαφερομένου, πάντα σε σχέση με τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Τα ΚΕΣΥΠ λειτουργούν σε νομαρχιακό επίπεδο.

Απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς και νέους έως 26 ετών.

Στελεχώνονται από
Α.  τους Υπευθύνους ΣΕΠ / Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού και
Β.  τους Ειδικούς Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης Πληροφοριακού Υλικού ΣΕΠ.

Κάθε Υπεύθυνος ΣΕΠ είναι αρμόδιος για την εφαρμογή του ΣΕΠ στις σχολικές μονάδες συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, μεριμνά για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν τον ΣΕΠ στην τάξη και είναι προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Ο Ειδικός Πληροφόρησης αντίστοιχα είναι ένας για όλη την περιοχή ευθύνης του ΚΕΣΥΠ στο οποίο υπηρετεί και είναι αρμόδιος κυρίως για διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην πληροφόρηση.

Τα ΓΡΑΣΕΠ λειτουργούν σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

Απευθύνεται σε μαθητές και γονείς της οικείας και τυχόν συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

Ο Εκπαιδευτικός- Σύμβουλος ΣΕΠ, που το στελεχώνει, προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής και πληροφόρησης και εφαρμόζει τον θεσμό του ΣΕΠ στην τάξη.
Σύντομο ιστορικό:

1997   Με τον Ν.  2525/97, άρθρο 10, 

του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ)

70 Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) και

200 Γραφείων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΕΠ)

 

1999   Μέσω έργου ΕΠΕΑΕΚ δημιουργούνται 70 ΚΕΣΥΠ και 200 ΓΡΑΣΕΠ

 

1999 – 2000 

Με τρία προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ επιμορφώνονται ή καταρτίζονται:

            (οι αριθμοί είναι κατά προσέγγιση)

 

2000   Οι επιμορφωθέντες – καταρτισθέντες αναλαμβάνουν υπηρεσία στις νέες δομές

 

2002   Με τον Ν.2986/02, άρθρο 8, τροποποιείται το άρθρο 10 του Ν. 2525/97 και δεν απαιτείται πλέον Π.Δ. για την ίδρυση των δομών ΣΕΠ, αλλά μόνον Υ.Α.

 

2003  

Με την Κ.Υ.Α. 5971/ΣΤ5/22-1-03 (ΦΕΚ 94/τΒ/2003) ιδρύεται η Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού όπου εντάσσεται και το Τμήμα ΣΕΠ (και ορίζονται οι σχετικές αρμοδιότητες)

Με την Υ.Α. 64705/Γ7/2-7-03 ιδρύονται τα πρώτα 70 ΚΕΣΥΠ και 200 ΓΡΑΣΕΠ, ενώ ορίζονται και τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με τον Ν. 2525/97 – είναι τα 70 και 200 που λειτουργούσαν από το 2000 (τα 70 ΚΕΣΥΠ είναι 68 Νομαρχιακά, 1 συντονιστικό ΚΕΣΥΠ στο ΥΠΕΠΘ και 1 ΚΕΣΥΠ στο Π.Ι.)

Με την Υ.Α. 91042/Γ7/1-9-03 τροποποιούνται τα κριτήρια επιλογής προσωπικού των ΚΕΣΥΠ και ΓΡΑΣΕΠ

Με την Υ.Α. 140178/Γ7/11-12-2003 ιδρύονται 11 νέα ΚΕΣΥΠ και 370 νέα ΓΡΑΣΕΠ, αλλά λόγω καθυστερήσεων σε σχετικό έργο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ δεν λειτουργούν άμεσα

 

2005   Λειτουργούν τα πρώτα 7 ΚΕΣΥΠ και 270 ΓΡΑΣΕΠ  (εκ των 11 και 370)

 

2006   Με την Υ.Α. 125865/Γ7/23-11-2006 τροποποιείται η Υ.Α. 140178/Γ7/11-12-2003 και ξεκινά η λειτουργία των υπολοίπων 4 ΚΕΣΥΠ και 100 ΓΡΑΣΕΠ

 

2008   Επαναλαμβάνεται το πρόγραμμα επιμόρφωσης των 520 ωρών και επιμορφώνονται 596 εκπαιδευτικοί.